msi赔率

msi赔率

此真火随气上行,其路道即在焦膜之中,遇水所过,火即蒸之,皆化为气,以充周身,故年少气盛者,其小便少水皆化而为气故也。凡病有重大,不可以小方治之者,必用大方以治之。

惟邪之而人之气虚,不得不加人参于攻药之中,非助其攻,乃补其虚也。惟木香气浮味沉,上中下三焦皆理他如性之重者。

 设以远近分大小,是远宜大而近宜小也,然而治近之方,又未尝不可大。用之当,而攻补并可奏功;用之不当,而气血两无有效。

地骨皮极浓象人膜,味苦气寒,故清三焦之火,三焦与胆同司相火,然三焦之根在肾,肾中阳气上通,亦以三焦为路道,故肾能移热于三焦。故必讲明其功过,使功过既明,胆识并到,自然随症用参,无先后之背缪,无多寡之参差,无迟速之舛错,既收其功,而又绝其害矣。

元参色黑味苦而有液,则泻火之功少,而滋肾之功多。若心肾两虚者,乌或全恃远志哉。

故凡花多散头目之邪,头目居上而花居茎梢之上,气更轻扬,故多归头目而散其邪也。夫生地凉中有补,血得止,亦得补而止也。

Leave a Reply