ABP-138无码破解1

ABP-138无码破解1

镇海汪某与大剂温补药数剂,血虽止而气逆身热。 足三里穴针五分,留七呼,灸三壮。

或曰不然,古人为此,非饰美丽也,为拘游走也。胞中者,谓男女丹田之通称也。

苟不知其常,侈谈其变,是为乱道。余敬读之,其着论也浏然以清,其烛理也洞然以明,上溯轩岐,下迄当代,咸抉摘搜剔厘然,去其非而存其是。

【注】百会穴,提补阳气上升。从外丘下行外踝上五寸;光明穴也。

盖人同此心而心同此理,固不得异其人而并异其理也。【注】涌泉穴,在足心陷中,伸腿屈足,卷指宛宛中,是其穴也。

丝竹空穴,主治头痛,目赤目眩,视物。【注】阴维起于诸阴之交者,谓起于足少阴肾经之足内踝后,上分中,名曰筑宾穴也。

Leave a Reply